TRAINING AND CONSALTING CENTER

Training and consalting center

1. Ганцаарчилсан цэргийн албан хаагчийн ба цэргийн ангийн байлдааны бэлтгэлийг төрөл, хэлбэрээс нь хамааран тэдний онцлогт тааруулан зөөврийн бүх төрлийн зэвсгийн сургалт - арга зүйн сурах бичиг ба программ боловсруулах үүнд: үндсэн буудлагын, тактикийн түвшний буудлагын ба тактикийн болон байлдааны бэлтгэл орно.

2. Ганцаарчилсан цэргийн албан хаагчийн ба цэргийн ангийн тактикийн болон байлдааны бэлтгэл гэдэг нь: ой, уулархаг нутаг, ой модтой уулархаг газар, газарзүйн нээлттэй газар, суурин газарт, үндсэн зөөврийн зэвсгийг ашиглах үндсэн суурь дээр тулгуурлан, шөнийн цагаар гэрэл багатай нөхцөлд, эсвэл огт гэрэлгүй газар тактикийн түвшний- байлдааны галын асуудлыг шийдэх.

3. Шуурхай тактикийн (фронтын) болон цэргийн нисэх хүчин, техник ба газрын хүчний зэвсэг, довтолгооны болон идэвхтэй хамгаалалтад байгаа тактикийн нэгжийн ашиглах шинэ хандлага.

4. Уламжлалт бус арга дээр үндэслэн энгийн зэвсгийг ашиглан далайн болон голын усан онгоц мөн эргийн хамгаалалт ба объектыг далай тэнгисийн цэргийн нээлттэй довтолгооноос хамгаалах тактикийн байлдааны үйлдэл.

5. Уламжлалт бус арга дээр уламжлан зөөврийн зэвсгийг ашиглан ерөнхий хүлээн зөвшөөрөгдсөн (академик) хүчийг харгалзахгүй тагнуул-довтолгооны групын отолтын болон отолт – дайралтын тактикийн байлдааны үйлдэл.

6. Тусгай ажиллагааны ганцаарчилсан цэргийн албан хаагчийн ба цэргийн ангийн тусгай буудлагын болон тактикийн түвшний байлдааны бэлтгэл, үүнд цэргийн удирдлагын хамгаалалтад зориулсан сургалтын хөтөлбөр мөн багтана.

7. Инженерчлэл-мийн илрүүлэгч ангиудад тактикийн болон байлдааны сургалтыг албан хаагч нарын үйл ажиллагааны тактик, тоноглол зэвсэглэлтэд зориулсан зөвлөмжийг боловсруулах.

8. Мото буудлага, усан цэргийн ба агаарын цэргийн үйл ажиллагааны динамикийг нэмэгдүүлэх арга зүйн хандлагыг хөгжүүлэх.