CONTRACT OPTIONS

1. Зэвсэгт хүчний зааварчлагч ба цэргийн ангийн төрөл, хэлбэрийн онцлогийг харгалзан (хууль сахиулах тусгай нэгж, терроризмын эсрэг тусгай хүчний ангиудад) сургалтыг харилцагч талын хэл дээр зохион байгуулах, сургалтын үндсэн хөтөлбөрийг “Гар буу” “Автомат” “Пулемет” “Мэргэн буудагчийн винтов” “Гохтой болон товчлууртай гар гранатомет” гэх үндсэн буудлагын болон тактикийн түвшний буудлагын түвшнээр явуулах.

2. Зэвсэгт хүчний зааварчлагч ба цэргийн ангийн төрөл, хэлбэрийн онцлогийг харгалзан бүх зөөврийн зэвсгүүдээс харилцагч талын хэл дээр сургалт-арга зүйн гарын авлага боловсруулах, сургалтын үндсэн хөтөлбөрийг үндсэн буудлагын, тактикийн түвшний буудлагын, тактикийн түвшний байлдааны бэлтгэл хийх. Багш-зааварчлагч нарыг C7I «SOSOM LPT” хөтөлбөр дээр тактикт батальон тасгийн тактикаар бэлтгэх.

3. Зэвсэгт хүчний зааварчлагч ба цэргийн ангийн төрөл, хэлбэрийн онцлогийг харгалзан бүх зөөврийн зэвсгүүдээс харилцагч талын хэл дээр сургалт-арга зүйн гарын авлага боловсруулах, сургалтын үндсэн хөтөлбөрийг үндсэн буудлагын, тактикийн түвшний буудлагын, тактикийн түвшний байлдааны бэлтгэл хийх. Багш-зааварчлагч нарыг C7I «SOSOM LPT” хөтөлбөр дээр тактикт батальон тасгийн тактикаар бэлтгэх. Байлдааны болон тактикийн бэлтгэлийн шинэчлэлт.

4. Зэвсэгт хүчний зааварчлагч ба цэргийн ангийн төрөл, хэлбэрийн онцлогийг харгалзан бүх зөөврийн зэвсгүүдээс харилцагч талын хэл дээр сургалт-арга зүйн гарын авлага боловсруулах, сургалтын үндсэн хөтөлбөрийг үндсэн буудлагын, тактикийн түвшний буудлагын, тактикийн түвшний байлдааны бэлтгэл хийх. Багш-зааварчлагч нарыг C7I «SOSOM LPT” хөтөлбөр дээр тактикт батальон тасгийн тактикаар бэлтгэх. Байлдааны болон тактикийн бэлтгэлийн шинэчлэлт. Зэвсэглэлт ба будлагын шинэ төрлийг боловсруулах.

5. Зэвсэгт хүчний зааварчлагч ба цэргийн ангийн төрөл, хэлбэрийн онцлогийг харгалзан бүх зөөврийн зэвсгүүдээс харилцагч талын хэл дээр сургалт-арга зүйн гарын авлага боловсруулах, сургалтын үндсэн хөтөлбөрийг үндсэн буудлагын, тактикийн түвшний буудлагын, тактикийн түвшний байлдааны бэлтгэл хийх. Багш-зааварчлагч нарыг C7I «SOSOM LPT” хөтөлбөр дээр тактикт батальон тасгийн тактикаар бэлтгэх. Байлдааны болон тактикийн бэлтгэлийн шинэчлэлт. Зэвсэглэлт ба будлагын шинэ төрлийг боловсруулах. С7I хөтөлбөр.

Notes:

1. НАТО-гийн гишүүн орнуудын Төрийн болон хувийн хэвшлийн аюулгүй байдлын хүчнүүд, түүнчлэн НАТО-д гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргасан улс орнууд нь харилцагч байж болохгүй.

2. Авлигын саналыг авч үзэхгүй.

3. Төв нь шалтгаан заалгүй хэлэлцээр хийхээс татгалзах эрхтэй.